De afgelopen 6 jaar hebben we voor Kruibeke, Bazel en Rupelmonde een stevige basis gelegd op bestuurlijk, financieel en sociaal vlak.

De krachtlijnen

 • Een nieuwe bestuursstijl door teamwork
 • Financieel orde op zaken stellen
 • Een gecoördineerd sociaal beleid door OCMW en gemeente
 • De verloren tijd inhalen door grote projecten
 • Kruibeke, een warme gemeente
 • Kruibeke, een landelijke gemeente vlakbij Antwerpen en de haven
 • Een transparante en eerlijke communicatie met de inwoners
 • Een klantgerichte gemeente

Onze realisaties


Een nieuwe bestuursstijl door teamwork

Via teamwork werd samen gewerkt aan een gezamenlijke langetermijnvisie, met goede afspraken. CD&V koos steeds constructief de weg vooruit. Burgers werden betrokken bij grote en minder grote beslissingen.


Financieel orde op zaken gesteld

De financiën werden aangepakt. Een langetermijnplanning is er. We gaven Kruibeke een eerlijk beeld van onze financiële situatie en beloofden enkel dat wat financieel mogelijk is. Er gebeurden geen belastingverhogingen.


Niet rijk maar wel sociaal

 • We bleven een echt sociaal beleid voeren, met voorrang voor mensen die het echt nodig hebben.
 • De OCMW-werking staat er.
 • De armoedetoets is een feit. De samenwerking met verenigingen rond armoede is fel verbeterd en we maakten van de aanpak van kinderarmoede een prioriteit.
 • Zorgpunt Waasland (samenwerking woonzorgcentra en thuiszorg Kruibeke, Beveren, St-Niklaas, Zwijndrecht) is een feit.
 • De inkanteling van OCMW naar gemeente werd voorbereid.
 • Huisvesting, ook voor senioren, was een belangrijk aandachtspunt (o.a. bijkomende assistentiewoningen).
 • We zetten een goede samenwerking op met het nieuwe (privé) woonzorgcentrum Poldervliet.
 • De site van het vroegere rusthuis Mercator werd een zorgsite, en ook de plannen voor de site van het vroegere rusthuis Altena zijn klaar.
 • De mantelzorgpremie bleef behouden.
 • De dorpshuiswerking blijft ondersteund.
 • De integratie en opvang van vluchtelingen werd goed aangepakt met onder andere babbelmomenten, begeleiding en aanwerving van extra personeel


Grote projecten zijn af of voorbereid

 • Het Masterplan en Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor Kruibeke-centrum is af. Grote bouwprojecten zoals het gemeentehuis, het kerkplein, de pastorij en de Altena-site kunnen starten.
 • Het Masterplan en Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor Rupelmonde-centrum is af.
 • De markt en de kade van Rupelmonde kunnen aangepakt worden op maat van Rupelmonde.
 • De verbouwing van de site van het Gildenhuis kan starten.
 • Het oud-gemeentehuis (’t Stadhuys) kan verbouwd worden.
 • Alle jeugdverenigingen zijn gehuisvest of hebben concreet vooruitzicht op een nieuwe huisvesting. De projecten jeugdlokalen Rupelmonde en Kruibeke zijn gestart of krijgen vorm.
 • De sport- en vrijetijdsinfrastructuur is er op verbeterd met onder andere de realisatie van een kunstgrasveld, de aanpak van de Finse looppiste, de aanpak van de bovenzaal in de Dulpop en een mountainbike- en loopparcours in de Polders van Kruibeke.
 • Het masterplan sport- en vrijetijdsinfrastructuur werd opgestart. De bouw van een bijkomende sporthal werd verder voorbereid. De vervanging van de luchtdraaghal werd als prioriteit behandeld.
 • Het Gecontroleerd Overstromingsgebied (GOG) is af. De Polders van Kruibeke zijn uitgegroeid tot de trekpleister van onze gemeente. Natuurbeheer, toerisme, recreatie, gaan in het GOG samen met veiligheid. Als sturend adviesorgaan werd De Polderij opgericht.


Kruibeke terug een warme gemeente met de vrijwilliger als spilfiguur

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers is Kruibeke een gemeente met een uitgebreid verenigings- en gemeenschapsleven. Onze gemeente blijft rijk aan activiteiten van jeugd-, sport- senioren-, cultuur- en andere verenigingen.

 • We realiseerden een goede kinderopvang in aangepaste locaties.
 • Vele buitenschoolse activiteiten zoals speelpleinen of de grabbelpas bloeiden verder.
 • Onze bibliotheekwerking bruist en kunst kreeg een plaats in onze gemeente met de plaatsing van verschillende kunstwerken binnen onze gemeente zoals de Cosmo-golem en Arcade.
 • De kwaliteit van ons onderwijs bleef behouden en werd versterkt. Het opgerichte scholenoverleg resulteerde in een betere samenwerking tussen de verschillende scholen en schoolgemeenschappen. Ook de kunstacademies kenden een groei.
 • Dankzij een goede samenwerking met de Gemeentelijke Raad Voor Ontwikkelingssamenwerking werden verschillende projecten gesteund.
 • Er kwam een reglement voor speelstraten.


Kruibeke als landelijke gemeente, vlakbij Antwerpen, waar het goed is om te wonen

Kruibeke staat toeristisch op de kaart, met de Polders van Kruibeke en de verschillende erfgoedgebouwen als voortrekker. Er werd echter ook aandacht geschonken aan het landelijk karakter met onze mooie bolle akkers.

 • Recreatieve routes zoals de groene hoevenroute en de 3K-route werden opgewaardeerd.
 • Er kwam een boerenmarkt.
 • We speelden onze rol bij de totstandkoming van de waterbus.
 • We startten met het toeristisch magazine “UIT in Kruibeke”, dat tot ver buiten de gemeente wordt verspreid.
 • Het grote subsidieproject Van Steen tot Steen voor kasteel Wissekerke werd binnengehaald.
 • Kruibeke werd ook een gemeente met de nodige aandacht voor gezondheidssensibilisering en preventie.
 • Wat ruimtelijke planning betreft werd gewerkt vanuit een inbreidingsvisie en bij de realisatie van woonuitbreiding werd gekeken naar de draagkracht van de buurt.
 • Kruibeke staat klaar wat betreft de nieuwe wetgeving op de omgevingsvergunning. De tarieven voor de bouw- en verkavelingsvergunningen werden hervormd.
 • Rupelmonde kreeg er een mooie plaats bij voor de volkstuintjes.
 • Kruibeke kreeg een hondenlosloopzone. Bazel en Rupelmonde volgen.
 • Het woonoverleg werkt en is voor Wonen Vlaanderen een voorbeeld.
 • De samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen verloopt vlot.
 • Kruibeke bereikte (de reeds goedgekeurde projecten inbegrepen) het door de overheid opgelegde sociaal objectief voor sociale woningen. Nieuwe projecten werden goedgekeurd of zijn in ontwerpfase: huurappartementen Cauterhoek, koopwoningen Polderstraat, koopwoningen site Mercator. Voor Cauterhoek en omgeving werd een project goedgekeurd om de wijk te verduurzamen: “Cauterhoek, Buurt voor het leven”.
 • Diverse sociale woningen werden gerenoveerd en kregen dubbel glas en dakisolatie.
 • Verschillende informatieavonden rond wonen werden vanuit de gemeente en in samenwerking met de provincie georganiseerd.
 • Het mobiliteitsplan werd uitgewerkt en goedgekeurd en wordt nu stap voor stap geïmplementeerd. Er wordt maximale voorrang verleend aan de zwakkere weggebruikers. Op een aantal plaatsen werd kortparkeren ingevoerd en er kwamen extra zones 30 en woonerven.
 • We hebben ingezet op de veiligheid rond scholen met de fietsstraat Lamperstraat, Zoete Moederstraat, en een beweegbare paal in de Ambachtstraat.
 • De zwerfvuilproblematiek werd aangepakt via diverse acties: handhaving, sensibilisering, zwerfvuildag en personeelsinzet. Een grote groep zwerfvuilvrijwilligers is actief bezig en maakt onze gemeente mee mooi.
 • Onze gemeente werd bijenvriendelijk en ondertekende het charter bijenvriendelijke gemeente. De heraanleg van openbaar groen werd hieraan aangepast.
 • Via de bomenwerkgroep is er een sterk bomenbeleid.
 • Een aantal trage wegen kwamen er bij of zijn in voorbereiding: Trammelant, verbinding Langestraat-Ambachtstraat, Laarzenpad,…
 • Kruibeke kreeg een klimaatactieplan. Dit energieplan maakt onze gemeente op termijn CO2-arm.
 • Diverse straten werden heraangelegd met gescheiden riolering. De wateroverlastproblematiek werd op een aantal plaatsen opgelost onder andere in de Hofstraat en Barbierstraat.
 • Op een aantal landbouwwegen, o.a. Hondenstraat, Kromstraat, Kerkstraat werden uitwijkstroken voorzien.


Een transparante en eerlijke communicatie met de inwoners

Vanuit een communicatieplan werd de gemeentelijke communicatie grondig verbeterd. Er kwam

 • een nieuw informatieblad
 • een vernieuwde website
 • een gemeentelijke Facebookpagin
 • een nieuwe huisstijl
 • digitale informatieborden langs de gewestweg

Het communicatiebeleid bij onder andere wegenwerken werd bijgestuurd.

Een klantgerichte en vriendelijke gemeente.

 • Met de uitwerking van een frontoffice-backoffice werking werden de nodige voorbereidingen getroffen voor een klantvriendelijker en toegankelijker gemeentehuis.
 • De invoering van een afsprakensysteem werd gerealiseerd.
 • We zorgden voor een goede opvang van en duidelijke informatie voor nieuwe inwoners met een onthaaldag.
 • We vieren inwoners: de gezamenlijke jubilarissenvieringen zijn nieuw.
 • Het managementkader van de gemeente staat op punt.
 • Een professioneel personeelsbeleid zorgt voor een klantgericht gemeentehuis.


Heel wat gerealiseerd. Nu gaan we voor meer van dit!

CD&V Kruibeke hangt het programma voor de komende periode op aan 4 grote doelstellingen:

Veiligheid, duurzaamheid, participatie en efficiëntie zijn hierbij de leidraad.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.