“Kruibeke Solidair” is opgericht door de gemeente, onder de drijvende kracht van Filip Vercauteren, schepen van Welzijn. Het bundelt de professionele krachten van het OCMW met de geweldige inzet van de vele vrijwilligers uit de 4 armoedeorganisaties die in onze gemeente werkzaam zijn.

Al wie een hulpvraag heeft, kan terecht op volgende website of via tel. 03 740 96 01.

Filip heeft er ook direct mee voor gezorgd dat binnen het OCMW de diensten maximaal actief blijven. Sommige op het OCMW-kantoor te Bazel zelf, andere via telefonische ondersteuning. Wie op het kantoor wil geholpen worden, dient altijd eerst een afspraak te maken via tel. 03 740 96 01.

 

Volgende maatregelen werden reeds genomen om vooral de sociaal zwakkeren nu te helpen het hoofd boven water te houden:

 

KRUIBEKE SOLIDAIR VOORZIET O.A. IN:

 

-een aanvullende centrale voedselbedeling en levering aan huis voor de kwetsbaren.

- babbelbuddy’s: personen die telefonisch contact houden met mensen die nood hebben aan een babbel of die bezorgd zijn in deze moeilijke periode. Dit kan eenmalig of op regelmatige tijdstippen, volgens wat de hulpvrager zelf aangeeft.

-vrijetijdspakketten-aan-huis. Bvb. knutselpakketten met ook de nodige info rond hulp(lijnen), (opvoedings)ondersteuning en concrete tips. Deze actie werd uitgerold om de groeiende spanningen binnen gezinnen op te vangen én speelafwisseling te bieden voor kinderen.

-speel-o-theek aan huis. Duurzame (gezelschaps)spelletjes worden thuis geleverd om kwetsbare gezinnen te ondersteunen én ontspanning aan te bieden.

 

OCMW-DIENST WELZIJN STAAT MAXIMAAL KLAAR VOOR DIEGENEN DIE HET MOEILIJK HEBBEN: 

Onthaaldienst Welzijn:

maximaal bereikbaar om hulpvragen op te vangen.

Sociale dienst Welzijn:

De permanenties ter plaatse in het gebouw blijven allemaal gevrijwaard.

De maatschappelijk werkers bellen hun cliënten nu preventief op om te horen hoe het gaat – in eerste instantie ouderen (met insteek mantelzorg), alleenstaanden, en de kwetsbare gezinnen.

Forfaitaire financiële steun: 

de meest kwetsbare cliënten (185 gezinnen) kregen in maart een aanvullende financiële steun om hamstergedrag en tekort aan goedkope producten in winkels op te vangen. Deze maatregel zal ook in april herhaald worden.

Extra budget voor hulpvragen :

Een extra budget van 10.000 € wordt voorzien voor bijkomende hulpvragen van nieuwe cliënten

Ondersteuning van jongeren in kwetsbare gezinnen bij schooltaken door :

het uitlenen van een schoolcomputer en een toegangscode voor internet om zo toch op de digitale oefenplatformen van de school te kunnen werken en de leerstof te kunnen onderhouden.

Jongeren die schooltaken moeten afdrukken en hier niet de mogelijkheid toe hebben, kunnen terecht bij de dienst Welzijn die het pakket zal klaarmaken.

Corona folder: 

Om diegenen die aan het blikveld ontsnappen en de reguliere media niet volgen toch te kunnen bereiken, wordt een tweewekelijkse gemeentelijke folder huis aan huis bedeeld met daarin contactgegevens om bij problemen het gemeentebestuur en/of de diensten Welzijn te kunnen bereiken.

Sociale huisvesting:

De huurprijs van een sociale woning wordt jaarlijks berekend op basis van het gezinsinkomen. Normaal kan een huurder een vermindering van de huurprijs vragen als zijn inkomen met minstens 20% is gedaald gedurende drie maanden. Door de coronacrisis kan dat al vanaf één maand. De huurder moet daarvoor een attest van de RVA, van een uitbetalingsinstelling of van de werkgever voorleggen aan het OCMW.

Voorrangspasjes voor zorgverstekkers:

De gemeente Kruibeke heeft ‘voorrangspasjes’ waarmee hulpverleners uit de zorgsector zich in winkels en apotheken kunnen legitimeren. Zo’n pasje kan aangevraagd worden door een e-mail te sturen met uw naam en beroep naar bevolking@kruibeke.be.