Het gemeentebestuur van Kruibeke is volop aan het werk om de plannen uit het bestuursakkoord om te zetten in concrete projecten. De ambitie vertrekt vanuit de vraag ‘Hoe moet Kruibeke eruitzien in 2030?’. Er staat heel wat op het programma. Het Mercatoreiland is als eerste deelproject aan de beurt. Op 25 november 2014 werden de plannen aan de buurtbewoners en lokale verenigingen voorgesteld.

In het bestuursakkoord van Kruibeke dat in 2012 werd opgesteld, is er sprake van ‘grote projecten’. Burgemeester Jos Stassen licht toe wat de ambitie is: “Kruibeke is de mooiste gemeente van het Waasland en dat willen we zo houden. We willen zoveel mogelijk bewaren, maar stilstaan is achteruitgaan … Daarom stelden we ons enkele kritische vragen bij de start van de nieuwe legislatuur. Hoe kunnen we onze dorpskernen verbeteren zonder het eigen karakter aan te tasten? Hoe geven we de lokale handelaar de mogelijk zijn activiteiten verder te ontwikkelen? Dit alles rekening houdend met de groeiende verwachtingen vanuit de bevolking. Een hele uitdaging”, geeft burgemeester Stassen toe.

Deze ambities werden gaandeweg omgezet in concrete projecten. Enkele architecten werden al aan het werk gezet om ontwerpen te maken. De volgende weken worden de plannen stap voor stap kenbaar gemaakt. Het Mercatoreiland is hierbij als eerste aan de beurt. Door de heraanleg van het Mercatoreiland en de omgeving, wil het bestuur de oorspronkelijke functie van het stedelijk plein terug herstellen. “We willen het Mercatoreiland teruggeven aan de bewoners”, vertelt schepen voor ruimtelijke ordening en toerisme Erik Blommaert. “Bovendien kan de heraanleg een belangrijke meerwaarde betekenen voor de toeristische aantrekkingskracht van Rupelmonde. Door het open karakter te herstellen, maken we de mooie elementen van het dorp terug zichtbaar.”

Het Mercatoreiland ligt binnen beschermd dorpsgezicht tussen de Schelde, de Getijdenmolen en de Graventoren. Het is het centraal knooppunt tussen het erfgoed, het water en het centrum van Rupelmonde. Voor wie de adembenemende fietsroute langs de Schelde vormt, is dit een ideale plek voor een picknick of om wat cultuur op te snuiven. Voor de buurtbewoners is het dan weer een gemeenschappelijke tuin, waar ruimte is voor spel, wandelen en kleinschalige evenementen. Temeer gezien de dense woonkern van de nabijgelegen Schellekeswijk.

Maarten Bral, landschapsarchitect, werd door het bestuur uitgekozen om al deze doelen in een ontwerpvisie onder te brengen. “De nieuwe plannen voorzien meer open ruimte, door het kappen van de houtwal langs de havenkil en het wegnemen van de houten schutsels aan de Getijdenmolen. Ook de relatie met het water (de Schelde, de kasteelwal en de havenkil) wordt hersteld. Zo wordt het gebied terug zichtbaar een ‘eiland’.” Het straatmeubilair van Toerisme Vlaanderen wordt aangevuld met infrastructuur die speciaal voor het overstromingsgebied in Kruibeke ontworpen werd door Stefan Schöning. Zo wordt ook de link met het nabijgelegen natuurgebied hersteld. Aan de aansluiting met de dijk is bijvoorbeeld een podium/amfitheater voorzien. Een speelse manier om het hoogteverschil op te vangen, die het multifunctioneel gebruik van het eiland stimuleert.

De werkzaamheden aan het plein en omgeving zullen starten in 2015. Er is ook voorzien in nieuwe bewegwijzering om de toegankelijkheid te vergroten. De nabijgelegen nautische site wordt ook in de visie opgenomen. Decennialang is de bevolking van Rupelmonde betrokken bij de scheepsbouw. Langs de Schelde waren er belangrijke bedrijven die op korte termijn zijn verdwenen. De sporen van deze recente geschiedenis zijn alom aanwezig. Door de verbinding naar de CNR te versterken, komt ook dit element meer tot zijn recht, zowel fysiek als inhoudelijk. Dit deelproject kadert duidelijk in een groter geheel. Het is een concrete aanzet die moet uitmonden in de herziening van het RUP Scheldeboorden, waardoor de verbondenheid met de Schelde wordt hersteld.

Het bestuur liet zich adviseren en begeleiden door heel wat externe partners. Ook met de bevolking wil het schepencollege een open communicatie voeren. In de vorm van een open tentoonstelling en hoorzittingen wenst het bestuur de bewoners actief te betrekken bij de plannen en visie. Op dinsdag 25 november worden alle betrokkenen verenigingen en buurtbewoners persoonlijk uitgenodigd voor een infomoment. Sommige van deze voorstellen hebben wel degelijk inpakt op hun buurt, dus hun mening is bijzonder belangrijk om tot een gedragen geheel te komen. De open tentoonstelling in de Getijdenmolen zal ook tijdens de Rupelmondse kerstmarkt op zondag 14 december toegankelijk zijn en is ondertussen te bezoeken op aanvraag. De infopanelen over het project Mercatoreiland zullen nadien worden opgenomen in de infotainer (het nieuwe mobiele informatiepunt) van Kruibeke.